Get Adobe Flash player

 

Политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд

Настоящата политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд е част от общата политика на интегрираната Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови изисквания. Политиката по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) включва:

·         Непрекъснато подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности; защита на здравето и работоспособността както на своите служители, така и на всички посетители, намиращи се на територията на центъра.

·         Ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността, намаляване до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността на дружеството;

·         Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;

·         Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;

·         Осигуряване на достатъчно информация, инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към спазването на безопасните и здравословни условия на труд;

·         Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на ЗБУТ;

 

Политика по опазването на околната среда

Политиката по опазване на околната среда е в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 14001:2005 при прилагане на съответните законови изисквания.

ЦПО към „Лондон Колидж Дъблин ООД си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване на работата по отношение опазване на околната среда.

Дейности за реализиране на целта:

·       Ефективно управление на аспектите по околната среда, свързани с дейностите, продуктите и услугите на центъра, с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;

·       Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда;

·       Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата по управление на околната среда при ангажиране на целия персонал;

·       Стремеж към икономично потребление на природните ресурси, на електрическа и на топлинна енергия;

·       Разделно събиране на битовите и производствени отпадъци и предаването им за рециклиране;

·       Ефективно управление на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и предаването му за рециклиране;

·       Осигуряване на достатъчно информация, инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;